ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม “เค ไอ คิว” (K-iQ)
วันที่จัดทำ: วันที่ 25 เมษายน 2565

บทนำ

 1. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” ฉบับนี้ เป็นการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม “เค ไอ คิว” (K-iQ) [ต่อไปจะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”] ระหว่าง บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม [ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”] กับ ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการแพลตฟอร์ม [ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”]

 2. โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ควบคุมการใช้งาน รวมถึงการเข้าถึง และการใช้บริการแพลตฟอร์มและเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่รวมไว้ในหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ (ต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริการแพลตฟอร์ม”)

 3. หากท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานและกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วจะถือว่าท่านได้เห็นด้วยและตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ท่านกดยกเลิก หรือปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของท่านโดยทันที

คำจำกัดความ

 1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า “เค ไอ คิว” (K-iQ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชัน (Application) เว็บไซต์ (Website) ข้อมูล กิจกรรม และบริการใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้บริการใช้ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล การคิดคำนวน รับคำแนะนำ และรับการแสดงผลข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ

 2. “บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการลงทะเบียนโดยวิธีการเชื่อมผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อีเมล ไลน์ (LINE) เป็นต้น

 3. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน และใช้บริการจากแพลตฟอร์ม “เค ไอ คิว” (K-iQ)

 4. “รหัสประจำตัว” หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN (Personal Identification Number) และ/หรือ รหัสสำหรับใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) และ/หรือ ลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) และ/หรือ อัตลักษณ์ใบหน้า และ/หรือ รหัสหรือเครื่องมืออื่นใดไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการใช้ในการล็อกอิน (log in) เพื่อเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม

 5. “บริการ” หมายถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะ (Feature and Attribute) และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท หรือของผู้ให้บริการอื่นที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

 6. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าสมัครเข้าใช้งานคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษ (Premium Feature) ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริการ และ/หรือ การเพิ่มจำนวนพื้นที่หรือจำนวนข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติมาตรฐาน(In-App Purchase)

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. เพื่อให้สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มได้ ผู้ประสงค์จะใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด

 2. ผู้ลงทะเบียนใช้บริการ จะต้องอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ก่อนใช้บริการแพลตฟอร์ม การลงทะเบียนและใช้บริการแพลตฟอร์ม ถือเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้บริการที่ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทุกประการ

 3. บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนใช้บริการของผู้ลงทะเบียนใช้บริการบางราย หากการลงทะเบียนใช้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด

 4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือยกเลิกการใช้งานตามคุณสมบัติและคุณลักษณะ และบริการในอนาคต ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ด้วย

 5. บริษัทอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือยกเลิกนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อผู้ใช้บริการจนอาจหรือทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไปได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางอื่นตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ หากผู้ใช้บริการมีการใช้บริการต่อภายหลังจากที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือยกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดนั้นแล้ว

 6. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะใช้บริการแพลตฟอร์ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด

การลงทะเบียนใช้งานและคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้บริการได้ภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยผู้ปกครอง และผู้ปกครองของผู้ใช้บริการดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบการใช้บริการต่างๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวทุกประการ

 2. ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนใช้บริการในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้น และให้ถือว่าบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้น ได้ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทุกประการ

 3. ผู้ใช้บริการต้องให้การรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้งาน” เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดทันทีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

 4. ผู้ใช้บริการต้องไม่ลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้งาน” หลายบัญชีพร้อมกัน

 5. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและปลอดภัยเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผย อนุญาต หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลอื่นทราบหรือเข้าถึงรหัสประจำตัว และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการได้ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจะถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวทั้งหลายทั้งปวง

 6. ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่ผู้ใช้บริการสงสัยหรือพบว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น หรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ

 7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจขอตรวจสอบการใช้บริการภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราว ว่าเป็นการใช้บริการของผู้ใช้บริการจริง

 8. ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

 9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือเปลี่ยนรหัสประจำตัวเป็นครั้งคราว เพื่อความปลอดภัยของการใช้บริการ และเพื่อยืนยันความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้งานนั้นยังคงมีการใช้งานอยู่

 10. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เข้าใช้บริการเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี นับจากวันลงทะเบียนหรือวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด หรือระยะเวลาอื่นตามที่บริษัทกำหนด

 11. หากผู้ใช้บริการเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย หรือมีการปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลในการลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้งาน” และ/หรือ หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นภายหลัง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการรายนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 12. ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 13. ผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. พื้นที่ที่ให้บริการแพลตฟอร์ม คือ พื้นที่ที่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบการหาตำแหน่งทั่วโลก หรือ GPS (Global Positioning System) ได้จริงในประเทศไทย บริษัทจะไม่รับผิดต่อชอบปัญหาอินเทอร์เน็ต GPS หรือบริการอื่นๆ กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดการขัดข้องซึ่งเกิดจากการกระทำของหน่วยงานอื่น บุคคลที่สาม หรือเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

 2. วันที่เริ่มต้นการใช้บริการ คือ วันที่ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานเสร็จสมบูรณ์ และวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ คือ วันที่ยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งานเสร็จสมบูรณ์

 3. ผู้ใช้บริการให้การรับรองว่าจะไม่กระทำการ หรือร่วมมือ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ต่อไปนี้

  1. ใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์ม โดยมีแนวโน้มอันเป็นการล่วงละเมิด การลบหลู่ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ/หรือ ในลักษณะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน และ/หรือ ในทางที่มีลักษณะไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามกอนาจาร และ/หรือ หมิ่นประมาท คุกคามทางเพศ ข่มขู่ ละเมิดสิทธิหรือเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และ/หรือ อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  2. เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาเท็จ หรือที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ในอันที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

  3. ให้ข้อมูลเท็จ หลอกลวง ฉ้อฉล ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตและข้อมูลทางการเงินของบุคคลอื่น หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อดำเนินการทำธุรกรรม ทั้งในนามของตนเองหรือแอบอ้างในนามของบุคคลอื่น

  4. การแอบอ้างหลอกลวงบุคคลอื่นด้วยวิธีการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางที่มิชอบ

  5. กระทำการโดยวิธีการใดๆ ในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

  6. กระทำการโดยวิธีการใดๆ เพื่อตรวจสอบ รวบรวม เข้าถึง เข้ารับ คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอื่น

  7. กระทำการโดยวิธีการใดๆ เพื่อแก้ไข ดัดแปลง ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหา รวมถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะบริการในแพลตฟอร์ม

  8. กระทำการโดยวิธีการใดๆ เพื่อตรวจสอบ รวบรวม เข้าถึง เข้ารับ คัดลอก ทำซ้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาหรือรหัสโปรแกรมของแพลตฟอร์ม

  9. กระทำการโดยวิธีการใดๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับระบบอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  10. กระทำการโดยวิธีการใดๆ เพื่อรบกวน แทรกแซง ขัดขวาง จำกัด ทำลาย การทำงานของโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบสื่อสาร หรือระบบอื่นใดของบริษัท หรือเครือข่ายความร่วมมือของบริษัท

  11. มีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการในการทำรายการในลักษณะหุ่นยนต์(Robot) หรือโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าประการใดๆ

  12. ใช้บริการ จำหน่าย หรือกระทำการโดยวิธีการใดๆ กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์การให้บริการของแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

  13. กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ประกาศ หรือนโยบายของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

  14. หากบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการรายใดมีการกระทำตามข้างต้น หรือมีการกระทำอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้ใช้บริการรายอื่น หรือรบกวน แทรกแซง ขัดขวางการทำงานโดยปกติของแพลตฟอร์ม หรือกระทำการใดๆ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทอาจใช้มาตรการที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้

 4. เนื้อหาในแพลตฟอร์มอาจจะประกอบด้วยการโฆษณาหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ของผู้อื่น [“ผู้ให้บริการอื่น”] การเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการอื่นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง หรือเป็นเจ้าของข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในโฆษณา และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของผู้ให้บริการอื่น  หากผู้ใช้บริการดำเนินการเชื่อมไปยังผู้ให้บริการอื่น หรือทำการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือทำการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากผู้ให้บริการอื่น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้กระทำโดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น และความรับผิดชอบต่อข้อมูล รวมทั้งการกระทำของผู้ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด

 5. บริษัทอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ปิดการใช้งานชั่วคราว ระงับ หรือยกเลิกข้อมูลเนื้อหา และ/หรือ คุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 6. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อยุติการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และ/หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง และ/หรือ เพื่อแก้ไขและยุติข้อผิดพลาดหรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ทั้งจากผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ จากบุคคลภายนอก ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 7. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้บริษัทต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ โดยหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือ สิทธิเรียกร้องใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไปดำเนินการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นนั้นด้วยตัวเอง

 8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปจริง ทั้งนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวด้วย

 9. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ สามารถแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่มีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อจำกัด

 1. ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงจากแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลแปลง ปฏิทินกิจกรรม สุขภาพพืช สภาพอากาศ และผลการพยากรณ์ต่างๆ จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงและใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลจาก แพลตฟอร์มไปใช้งาน และ/หรือ การสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ จากการใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. บริษัทไม่รับรองและไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของบริษัทปราศจากจากโปรแกรม ไฟล์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus) คอมพิวเตอร์เวิร์ม (Computer Worm) โทรจันฮอร์ส (Trojan Horse) สปายแวร์ (Spyware) มัลแวร์ (Malware) หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย (Harmful) ต่างๆ

 3. บริษัทไม่รับรองและไม่รับประกันว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการแพลตฟอร์มและข้อมูลเนื้อหาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบุคคล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีที่มีความผิดพลาด ล่าช้า หยุดชะงัก ชำรุด ขัดข้อง เสียหาย ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท ระบบเครือข่ายผู้ให้บริการพันธมิตร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การกระทำของบุคคลภายนอก เช่น ผู้บุกรุก (แฮ็กเกอร์) และ/หรือ การขนส่ง และ/หรือ การประท้วง การจลาจล สงคราม และ/หรือ อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

 4. บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลเนื้อหา และ/หรือ บรรดาความรับผิดชอบอื่นใดที่เกิดขึ้น และ/หรือ การสูญเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ จากการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบแต่ประการใด

การสมัครใช้บริการและค่าบริการ

 1. ผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนใช้บริการในรูปแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อใช้งานตามคุณสมบัติและคุณลักษณะมาตรฐาน (Standard Feature) เพื่อทดลองใช้บริการก่อนตัดสินใจลงทะเบียนใช้บริการในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อใช้งานตามคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษ(Premium Feature)

 2. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้บริการในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อใช้งานตามคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการเอง

 3. ในกรณีที่เป็นการชำระค่าบริการตามเงื่อนไขการชำระค่าบริการล่วงหน้า ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุการใช้งาน คุณสมบัติและคุณลักษณะการใช้บริการจะถูกลดลงไปอยู่ในระดับเดียวกับการใช้บริการในรูปแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางอื่นตามสมควร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ จะมีผลในการชำระเงินค่าบริการครั้งถัดไป ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็กเกจ (Package) โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์ม ในแอปสโตร์ (Apps Store) หรือช่องทางอื่นตามสมควร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็กเกจใหม่ จะมีผลในการลงทะเบียนต่ออายุการใช้บริการในครั้งถัดไป

 6. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการในรูปแบบที่มีค่าบริการ โดยติดต่อทีมบริการลูกค้า (Contact Center) ตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การขอยกเลิกดังกล่าวจะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการในรูปแบบที่มีค่าบริการ โดยจะมีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการตามที่ได้มีการชำระค่าบริการไว้แล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการโดยให้มีผลในทันที บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทเป็นเจ้าของข้อมูล และลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของแพลตฟอร์ม และบริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 2. ผู้ใช้บริการให้การรับรองว่าจะไม่ทำการแยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนหลัง หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ ที่จะเข้าถึงรหัสคอมพิวเตอร์ของแพลตฟอร์ม เพื่อทำซ้ำหรือพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน เผยแพร่เนื้อหาของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่ออื่นๆ

 3. ผู้ใช้บริการให้การรับรองว่าจะไม่นำเนื้อหาของบริษัทไปทำการจำหน่าย โอน หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัททั้งสิ้

 4. ข้อมูล ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย โลโก้ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และ/หรือ เนื้อหาอื่นใดที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (Upload)  ผ่านแพลตฟอร์มนี้ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ผู้ใช้บริการยังคงมีสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวเช่นเดิม

 5. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่ได้นำเข้าไว้ผ่านแบบฟอร์มของบริษัท ทั้งทางด้านความถูกต้องตามกฏหมาย ความเหมาะสมของเนื้อหา และความชอบด้วยกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือว่าผู้ใช้บริการให้การรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีสิทธิ์ทิที่ถูกต้องในเนื้อหาที่ได้นำเข้าผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลภาษาไม่ว่าแปลเป็นภาษาใดก็ตาม เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรณีที่มีข้อความขัดแย้งกัน ระหว่างฉบับภาษาอื่นกับภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามฉบับภาษาไทยเป็นหลั

 2. การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดฉบับนี้

ติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ความคิดเห็น คำขอ หรือข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 065-965-7530
ไลน์แอ็ด: @kasetinno
อีเมล: [email protected]
ในเวลาทำการตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์