โครงการ

ณ นา ฟาร์ม

(NANA Farm)

พื้นที่: 3.3 ไร่

จังหวัด: มหาสารคาม 

หลักการดีไซน์

ฟาร์มเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวและสาธิตนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ โซนข้าว โซนผัก โซนโรงเรือนเกษตรอัจริยะ และโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชผสมผสาน

โดยเน้นการออกแบบแปลงที่ให้เครื่องจักรกลและนวัตกรรมด้านการเกษตรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด การนำหลักโซลูชั่นด้านการเกษตรสำหรับบริการจัดการฟาร์มสอดแทรกเข้าไปในแต่ละโซน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นออแกนิกทั่วทั้งฟาร์ม และเป็นฟาร์มต้นแบบสมัยใหม่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม

สภาพพื้นที่เดิม

การออกแบบฟาร์ม

พื้นที่ระหว่างการพัฒนา

พื้นที่หลังการพัฒนา

เสียงจากเจ้าของพื้นที่

รู้สึกดีและประทับใจ มีทีมงานมาคอยช่วยวางแผนดีไซน์รูปแบบฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตั้งแต่การเลือกชนิดพืชที่จะเพาะปลูก การวางระบบน้ำ การบำรุงดิน ให้ความรู้พนักงานในการดูแลฟาร์ม และคอยติดตาม สอบถามความคืบหน้าอยู่เสมอๆ จึงรู้สึกอุ่นใจ ที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการเกษตร เป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ การทำฟาร์มก็สะดวก สบาย มากขึ้น ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของฟาร์มในฝัน

คุณเบนซ์ • เจ้าของ ณ นา ฟาร์ม

เริ่มการฟาร์มในฝันของคุณ

แยกที่อยู่อีเมลด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)