โครงการ

เบญจิตะ ฟาร์ม

(Benjita Farm)

พื้นที่: 47 ไร่

จังหวัด: นครราชสีมา

หลักการดีไซน์

เบญจิตะ มาจาก ‘เบญจพล’ ที่เป็นชื่อธุรกิจ และ ‘จิตะ’ หมายถึง จิต ฟาร์มแห่งนี้เป็นของ คุณง้วง เจ้าของ บริษัท คูโบต้าเบญจพล นครราชสีมา จำกัด ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร คูโบต้า ในอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยมุมมองของนักธุรกิจที่มีความผูกพันธ์กับการเกษตรกว่า 18 ปี ทำให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นมากกว่าคำว่า “ฟาร์ม”

‘เบญจิตะ’ สร้างขึ้นมาจากความต้องการจะมีที่พื้นที่เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักเป็นสำคัญ จึงเลือกสร้างฟาร์มเกษตรในพื้นที่เดียวกับโชว์รูมสินค้าใน อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 47 ไร่ มีโจทย์ว่าจะสร้างฟาร์มในรูปแบบศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ลูกค้าเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ‘นวัตกรรมการทำเกษตรสมัยใหม่’ และในขณะเดียวกันก็ต้องการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติและสัมผัสประสบการณ์ทำเกษตร

เจ้าของพื้นที่จึงเข้ามาปรึกษา เกษตรอินโน และเริ่มต้นศึกษาทิศทางลม ฝน และแสงแดด รวมถึงลักษณะดิน จึงพบความท้าทายเรื่องน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติและดินแดงร่วนที่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ จึงใช้ความรู้และนวัตกรรมช่วยปรับปรุงคุณสมบัติดินให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น วางแผนการสร้างแหล่งเก็บน้ำให้สมดุลกับพื้นที่เพาะปลูก และวางระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในฟาร์มให้อุดมสมบูรณ์ ตอบโจทย์การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

สภาพพื้นที่เดิม

การออกแบบฟาร์ม

พื้นที่ระหว่างการพัฒนา

พื้นที่หลังการพัฒนา (เฟสที่หนึ่ง)


เริ่มการฟาร์มในฝันของคุณ

แยกที่อยู่อีเมลด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)